Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά μαθητών των Πανελληνίων Εξετάσεων

23 Απρ | Σχόλια (0)

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1840/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προέβη στη δημοσίευση της υπ’αρίθμ. 101682/14211/2016 (ΑΔΑ:76597Λ1-Ω0Τ) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.269,78 € ευρώ, συμπ/νου Φ.Π.Α.

Η διαπραγμάτευση θα είναι ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να υποβληθούν και σε φυσικό φάκελο εντός της ίδιας ημέρας, ήτοι 5-5-2016, ώρα 13.00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η, 21η/4/2016 και ημερομηνία λήξης υποβολής (καταληκτική ημερ/νια ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), η ημέρα Πέμπτη, 5/5/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την ημέρα Παρασκευή 6η/5/2016 και ώρα 8:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*