Αλλαγές στην λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ από 01/03/2015

28 Φεβ | Σχόλια (0)

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του  ότι κατόπιν της εφαρμογής  του Ν.4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’) στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν:
α) την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ 2012/17/13-6-12 «Διασύνδεση Κεντρικών Εμπορικών Μητρώων & Μητρώων Εταιρειών» (άρθρα 73 έως 77)
β) την τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (άρθρα 78 έως 82)
γ) την τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (άρθρα 94 έως 100)
υπεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, οι κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, υπουργικές αποφάσεις (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014) και Υ.Α. με αρ. πρωτ. 78030/ 30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.2014).
Βάσει του ανωτέρω Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του είναι οι εξής:

1.  Θεσπίσθηκε, από 01.03.2015  η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών:
Συγκεκριμένα τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 θα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.
Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων, οι υπόχρεοι οφείλουν να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username & password) που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. (μέσω του διαδικτυακoύ τόπου www.businessportal.gr ).
Οι υπόχρεοι που είναι Ανώνυμες Εταιρείες & Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ, δ, ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υποχρεούνταν να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username & password) έως την 1η.1.2015

2. Καθορίστηκε ότι η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα αλλά και πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που θα υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής η 01η.03.2015, κατόπιν της ανωτέρω ημερομηνίας  θα γίνεται  ηλεκτρονική έκδοση των στοιχείων αυτών με ψηφιακή υπογραφή.

3. Καθορίστηκε ότι η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα της επιχείρησης  αλλά και πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, οι ενέργειες δε αυτές θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Καθορίστηκαν οι διοικητικές κυρώσεις αναφορικά με την παραβίαση διατάξεων του Νόμου περί Γ.Ε.ΜΗ. και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του (άρθρο 82 του Ν.4314/2015)

5. Καθορίστηκαν τα στοιχεία των κεφαλαιουχικών εταιρειών που καταχωρίζονται (δια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ) στη μερίδα και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις, Επιμελητήρια

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*