Επιμελητήριο Λακωνίας Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

14 Μάι | Σχόλια (0)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τα αναφερομένα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013), ως εξής:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/5/2015 και ώρα 00:01 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1/6/2015 και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 08:00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63200. Φαξ επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Βαρζακάκος Κωνσταντίνος
Περισσότερα…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού για τις ανάγκες του δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 57.990,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 11389/93.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας) την 19η/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (λήξη αποδοχής προσφορών).
Επίσης οι προσφορές δύναται να κατατεθούν ή να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα 18η-05-2015 ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 14:00.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του δήμου (Μολάοι Λακωνίας 23052) εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας στη διεύθυνση: http://www.monemvasia.gov.gr/ και εφόσον ζητηθούν έγκαιρα (ως την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα), αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους με δαπάνες τους και με δική τους ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση.
Πληροφορίες: Μιχάλης Λιβανός – Αντώνης Παπαγεωργίου – τηλ: 2732 360 572-542 – Fax: 2732 360 556 – Δήμος Μονεμβασιάς – Γραφείο προμηθειών – (Μολάοι – 230 52)
Περισσότερα…

 

ΟΑΕΕ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΟΑΕΕ προτίθεται να προβεί άμεσα σε εργασίες για τη συντήρηση και επέκταση του συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας (προμήθεια υλικών, τοποθέτηση και συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης) στο κτήριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Περ. Τμήματος ΟΑΕΕ Σπάρτης, Γκορτσολόγου 119.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου πλήρους πίνακα πυρανίχνευσης δύο ζωνών (με πληκτρολόγιο, τροφοδοτικό & μπαταρίες) προς αντικατάσταση του υφιστάμενου.
Προμήθεια και τοποθέτηση μίας φαροσειρήνας 230V
Προμήθεια και τοποθέτηση ενός μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς
Προμήθεια και τοποθέτηση τριών φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών καπνού
Τοποθέτηση έξι φωτιστικών ασφαλείας
Καλωδιώσεις σύνδεσης εξαρτημάτων, μικροϋλικά και εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης εγκατάστασης
Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία
Κατόπιν τούτου, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία υποβολής προσφορών και είναι κάτοχος σχετικής άδειας σύμφωνα με τα νόμιμα, να επισκεφτεί τον ΟΑΕΕ, Γραφείο Προϊσταμένης, προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου των εργασιών και άποψη του χώρου και των αναγκών του.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση ΟΑΕΕ Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης, Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα, έως την Τετάρτη 20/05/2015 και ώρα 12:00.
Προϋπολογισμός εργασιών 450,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις, Επιμελητήρια

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*